Projektový den: Den Země

Stupeň vzdělání

2. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 2. stupně ZŠ

Délka projektového dne

čtyři vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena projektového dne

100 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

místnost s pohyblivými lavicemi, tabule, psací potřeby pro žáky, politická mapa světa, technické vybavení pro práci s videoukázkou

Organizace výuky

Žáci při tomto tematickém dnu pracují ve různých skupinách - je proto vhodnější prostor, kde se lze volně pohybovat.

Kontaktní osoba

Johana Krajčírová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Žáci se v průběhu čtyř vyučovacích hodin věnují tématu odpovědného nakupování a spotřeby. Na konkrétním příkladu oblečení, které nosíme, zkoumají, jaké dopady má výroba a přeprava zboží na životní prostředí. Následně se věnují tomu, jak na nás působí reklama při nakupování. Zkoumají rizika nadměrné spotřeby, plýtvání zbožím i přírodními zdroji a hodnotí svoje spotřebitelské návyky i svého okolí. Žáci se tak seznamují s různými formami spotřebního chování, včetně těch udržitelných, a zvažují, jak mohou osobně přispět k řešení environmentálních problémů spojených s touto problematikou.

Zařazení do RVP

  • Výchova k občanství (významné globální problémy v oblasti spotřeby a životního prostředí, možnosti jejich řešení; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; globalizace – projevy, klady a zápory)
  • Přírodopis (ochrana a využití přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí)
  • Zeměpis (globalizační procesy, světové hospodářství)
  • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou, zodpovědnost za životní prostředí)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů; důsledky globálních vlivů na životní prostředí)
  • Environmentální výchova (principy udržitelnosti; náš životní styl – spotřeba a vliv na životní prostředí)
  • Mediální výchova (pěstování kritického přístupu k reklamě