Tematický den: Den Země

Stupeň vzdělání

2. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 2. stupně ZŠ

Délka tematického dne

čtyři vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena tematického dne

70 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

místnost s pohyblivými lavicemi, tabule, psací potřeby pro žáky, politická mapa světa

Organizace výuky

Žáci při tomto tematickém dnu pracují ve čtyřech skupinách rozdělených dle věku. Při realizaci tohoto tematického dne pro všechny třídy na 1. stupni pak pracují ve čtyřech skupinách rozdělených podle jednotlivých tříd.

Kontaktní osoba

Johana Krajčírová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Žáci se v průběhu čtyř vyučovacích hodin věnují tématu odpovědného nakupování a spotřeby. Na konkrétním příkladu oblečení, které nosíme, zkoumají, jaké dopady má výroba a přeprava zboží na životní prostředí. Následně se věnují tomu, jak na nás působí reklama při nakupování. Zkoumají rizika nadměrné spotřeby, plýtvání zbožím i přírodními zdroji a hodnotí svoje spotřebitelské návyky i svého okolí. Žáci se tak seznamují s různými formami spotřebního chování, včetně těch udržitelných, a zvažují, jak mohou osobně přispět k řešení environmentálních problémů spojených s touto problematikou.

Zařazení do RVP

  • Výchova k občanství (významné globální problémy v oblasti spotřeby a životního prostředí, možnosti jejich řešení; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; globalizace – projevy, klady a zápory)
  • Přírodopis (ochrana a využití přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí)
  • Zeměpis (globalizační procesy, světové hospodářství)
  • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou, zodpovědnost za životní prostředí)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů; důsledky globálních vlivů na životní prostředí)
  • Environmentální výchova (principy udržitelnosti; náš životní styl – spotřeba a vliv na životní prostředí)
  • Mediální výchova (pěstování kritického přístupu k reklamě