Svět je jedna pavučina pro 1. stupeň – Jak na Den čokolády aneb tematické dny v praxi

Seminář nabízí inspiraci, jak s dětmi prozkoumat propojenost světa na příkladu oblíbené pochoutky.

Účastníci projdou aktivitami tematického dne, které představují, z čeho a jak se čokoláda vyrábí. Odkud pochází nejdůležitější složka čokolády – kakao a jak se dostalo a dostává do Evropy. Kde se kakao nejvíce pěstuje a kde naopak spotřebovává. Jak ovlivňuje pěstování kakaa a výroba čokolády lidi i životní prostředí a jak může tyto dopady ovlivnit spotřebitel. Součástí semináře je kromě představení aktivit a zdrojů vhodných do výuky i představení procesu výroby čokolády, již je možné realizovat i s žáky přímo ve škole.

Součástí semináře je představení modelu učení E-U-R a diskuze k vzdělávacím cílům daných aktivit. Účastníci získají představu o zařazení tématu a aktivit do vzdělávacího kurikula.

Předměty a průřezová témata, na které seminář cílí:

  • Člověk a jeho svět (Evropa a svět, právo a spravedlnost, základní globální problémy)
  • Výchova demokratického občana (občan, občanská společnost a stát)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá)
  • Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)

Účastníci:

  • se seznámí s metodickými materiály vhodnými pro začlenění globálního rozvojového vzdělávání do výuky na 1. stupni ZŠ,
  • získají konkrétní návody, jak začlenit témata GRV do výuky na 1. stupni ZŠ,
  • získají inspiraci pro krátkodobý i dlouhodobý třídní nebo školní projekt zaměřený na propojenost světa,
  • budou mít možnost sdílet zkušenosti s realizací globálních témat na 1. stupni ZŠ,
  • si osvojí principy výukového modelu E-U-R a tvorbu vzdělávacích cílů,
  • si odnesou metodické materiály, které jsou prakticky využitelné ve výuce na 1. stupni ZŠ – metodiku tematického dne pro 1. stupeň – pro téma Mezinárodní dne čokolády (včetně pracovních listů).

Délka:

5 x 45 minut

Cena:

5000 Kč (cena zahrnuje lektorné, materiály pro účastníky a cestovné lektorů)

Seminář je akreditovaný a lze jej uhradit ze šablon.

 

Kontaktní osoba:

Lenka Pánková

lenka.pankova@arpok.cz

581 111 907

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter