Den Země pro 1. stupeň ZŠ

Žáci se v průběhu čtyř vyučovacích hodin věnují tématu vody, zvláště její důležitosti pro přírodu i pro lidi. Na konkrétních příkladech zjišťují, jak může být zásoba vody ohrožena nadměrnou spotřebou a znečištěním. Každé z témat je představeno pomocí hry, kdy žáci při hře zkoumají a řeší jednotlivé situace. Uvědomují si tak propojenost spotřebního chování v jednom místě světa a jeho možných důsledků na druhé straně Země. Jsou si pak více vědomi důležitosti ochrany přírody a setkávají se také s konkrétními příklady odpovědné spotřeby.

Cílová skupina – žáci 1. stupně ZŠ

Délka tematického dne –  čtyři  vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena tematického dne – 65 Kč/žák + cestovné lektorů*

Objednání  tematický den si objednávejte ZDE

 Pomůcky – místnost s pohyblivými lavicemi, čtyři nádoby na vodu (kyblíky, misky nebo hrnce), psací potřeby pro žáky, mapa světa

Organizace výuky – Žáci při tomto tematickém dnu pracují ve čtyřech skupinách rozdělených dle věku. Při realizaci tohoto tematického dne pro všechny třídy na 1. stupni pak pracují ve čtyřech skupinách rozdělených podle jednotlivých tříd.

Zařazení do RVP:

  • Člověk a jeho svět (Evropa, Afrika, Asie; globální problémy přírodního prostředí – voda a vzduch, rovnováha v přírodě, ochrana přírody) 

  • Osobnostní a sociální výchova (řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty a postoje; praktická etika)

  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů, důsledky globálních vlivů na životní prostředí)

  • Environmentální výchova (základní podmínky života – voda, půda, přírodní zdroje; lidské aktivity a problémy životního prostředí)

OBJEDNAT TEMATICKÝ DEN

Kontaktní osoba

Anna Mairingerová
telefon: 581 111 907
e-mail: anna.mairingerova@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI TEMATICKÝCH DNŮ

*Cestovné lektorů

  • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
  • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
  • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.

*Lektorné

  • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání tematických dnů.
  • Minimální počet účastníků je stanoven na 15 žáků.
  • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.
Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter