Světový obchod pro 2. stupeň ZŠ a SŠ

Žáci a studenti odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získají základní informace o fungování světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem odpovědné spotřeby.

Cílová skupina – žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ

Délka tematického dne –  čtyři  vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena tematického dne – 65 Kč/žák + cestovné lektorů*

Objednání  tematický den si objednávejte ZDE

 Pomůcky – třída s pohyblivými lavicemi, tabule, křídy, případně fixy na tabuli

Organizace výuky – Žáci a studenti během tematického dne pracují ve skupinách.

Zařazení do RVP:

 • Výchova k občanství (principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; významné mezinárodní organizace; globalizace; globální problémy – nerovnosti, chudoba, vliv nadnárodních korporací na životy lidí)
 • Zeměpis (makroregiony světa – přírodní a socioekonomické poměry;
 • globalizační procesy, světové hospodářství – hlavní a periferní hospodářské oblasti světa, sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, hospodářská integrace států)
 • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou)
 • Osobnostní a sociální výchova (rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (funkcí mezinárodních organizací, jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů; vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní; klíčové historické události, které ovlivnily vývoj Evropy i světa)
 • Mediální výchova (pěstování kritického přístupu k reklamě)

OBJEDNAT TEMATICKÝ DEN

Kontaktní osoba

Anna Mairingerová
telefon: 581 111 907
e-mail: anna.mairingerova@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI TEMATICKÝCH DNŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
 • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.

*Lektorné

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání tematických dnů.
 • Minimální počet účastníků je stanoven na 15 žáků.
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.
Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter