Ekologická stopa (ZŠ, 8. – 9. třída)

Žáci se seznámí s důsledky, které může mít naše spotřební chování na životní prostředí nejen v našem bezprostředním okolí, ale i v ostatních zemích světa a prozkoumávají způsoby, jak omezit negativní dopady naší spotřeby.

Cílová skupina – žáci 2. stupně ZŠ

Délka programu –  90 minut

Cena programu – 45 Kč/žák + cestovné lektorů*

Pomůcky – PC, interaktivní tabule (či plátno k promítání z PC), internet, třída s pohyblivými lavicemi

Objednání  výukový program si objednávejte ZDE 

Zařazení do RVP:

 • Výchova k občanství (významné globální problémy v oblasti spotřeby a životního prostředí, možnosti jejich řešení)
 • Přírodopis (význam vody a životního prostředí pro život, ochrana a využití přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí)
 • Zeměpis (makroregiony světa (Evropa, Afrika) přírodní a socioekonomické podmínky; globalizační procesy, světové hospodářství)
 • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou, zodpovědnost za životní prostředí)
 • Osobnostní a sociální výchova (rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů; důsledky globálních vlivů na životní prostředí v okolí
 • Environmentální výchova (lidské aktivity: zemědělství, průmysl, spotřeba a jejich životní prostředí; principy udržitelnosti; náš životní styl – spotřeba a vliv na životní  prostředí)

Kontaktní osoba
Karin Majerová
telefon: 581 111 907
e-mail: karin.majerova@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
 • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
 • Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy.

*Lektorné

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání výukových programů.
 • Minimální počet žáků je stanoven na 15, maximální počet žáků ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.
Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter