Seminář: Svět je jedna pavučina (5h)

Určeno pro

mateřské školy

Délka semináře

5 x 45 minut

Cena za seminář

1 500 Kč/hodina *

Kontaktní osoba

Lenka Pánková
lenka.pankova@arpok.cz
581 111 907

Popis semináře

Seminář nabízí inspiraci, jak na základě transkulturního přístupu v průřezovém tématu Multikulturní výchova s dětmi přistupovat k poznávání světa, sebepoznání i poznávání druhých. Účastníci prožijí vybrané aktivity, které vychází z metodického materiálu Brenda ze Zambie a Hyen z Vietnamu. Ty seznamují (na základě práce s příběhem konkrétního dítěte a tvořivých her) s odlišností i podobností lidí i vzdálených míst světa, v tomto případě Zambie a Vietnamu. Na příkladech těchto konkrétních aktivit budou poté vysvětleny principy transkulturního přístupu v průřezovém tématu Multikulturní výchova.

Součástí semináře je moderované sdílení zkušeností a tipů, jak přispívat k vytváření třídního kolektivu otevřenému k začlenění každého žáka a jak naopak předcházet vyčleňování dětí na základě odlišnosti (fyzické, socioekonomické, sociokulturní…). Dále jak budovat u dětí akční sociální dovednosti (reagovat na neférové jednání) a empatii.

* cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky, úhrada cestovného je dle domluvy

Předměty a průřezová témata, na které seminář cílí

  • Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody, soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace podoby a projevy kultury)
  • Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání a sebepojetí, poznávání lidí)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (projevy kultury, společné znaky i odlišnosti)
  • Multikulturní výchova (jedinečnost každého člověka, respektování zvláštností, základní sociokulturní rozdíly, odlišnost a rovnost)

Účastníci

  • si osvojí principy transkulturního přístupu v průřezovém tématu  Multikulturní výchova (konkrétně přístupu anti –bias),
  • prožijí konkrétní aktivity a získají tak inspiraci pro krátkodobý i dlouhodobý třídní nebo školní projekt zaměřený na propojenost světa,
  • budou mít možnost sdílet zkušenosti,
  • obdrží metodické materiály prakticky využitelné pro začlenění témat sebepoznání, poznání ostatních, poznání vzdálených částí světa do výuky na MŠ a na 1. stupni ZŠ (metodiky Brenda ze Zambie či Hyen z Vietnamu, včetně pracovních listů).