Aktivní občanství v globálních souvislostech

Realizace: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022, zapojení škol od února 2021

O projektu:

Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i jednat. Musíme hledat řešení, která jsou udržitelná a podporují globální odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že právě učitelé mohou svým působením tyto dovednosti u žáků rozvíjet a tím pomáhají utvářet kompetentní občanskou společnost. 

Projekt je zaměřený na práci s globálními tématy a na aktivizaci žáků ve škole i mimo ni. Projekt také podporuje mezipředmětové vazby.

Hledáme 12 základních a středních škol z Olomouckého a Moravskoslezského kraje.

Zúčastněte se webináře, kde se dozvíte podrobnosti k projektu.
Termín: úterý 9. 2. 2021, 17–18 hod. Přihláška ZDE. Přihlášku zašlete do 9. 2. 2021 12:00
Obsah webináře: 

 • představení aktivit projektu,
 • harmonogram projektu a časová náročnost,
 • prostor pro dotazy.

Pokud se projektu chcete zúčastnit, vyplňte přihlášku a my se Vám ozveme s dalšími informacemi. V případě dotazů kontaktujte Petru Gajovou (petra.gajova@arpok.cz, 737 436 153) nebo Karin Majerovou (karin.majerova@arpok.cz, 775 076 013).

 

Co účast v projektu přinese Vaší škole:

 • Budete začleňovat globální témata do výuky a zvýšíte tím tak svoji prestiž.
 • Žáci budou aktivně realizovat akci pro veřejnost, získané informace a dovednosti využijí v dalších předmětech.
 • Díky akcím (kampaním) bude Vaše škola více vidět.
 • Pedagogové zvýší své odborné znalosti a budou sdílet know-how s kolegy.
 • Vzniknou mezipředmětové vazby a prohloubí se pracovní vztahy.

Finanční podpora pro Vaši školu:

 • Metodické materiály pro učitele – 1500 Kč/škola
 • Materiál na žákovské kampaně – 2000 Kč/1 kampaň/1 rok (celkem 4000 Kč)
 • Zrealizování semináře pro sborovnu – 4000 Kč/tým učitelů
 • Odměna pro žáky v rámci žákovské soutěže
 • Odměna za vedení žákovského týmu – 4000 Kč/škola (celkem)
 • Cestovné na semináře a žákovskou soutěž

Časová náročnost pro učitele zapojené v projektu (březen 2021 – říjen 2022):

 • 5 jednodenních seminářů pro 2 učitele ze zapojené školy – cca co 4 měsíce
 • vyplnění vstupní evaluace/ evaluačního dotazníku – cca 15-20 minut
 • 3 workshopy na škole: 2 vedené lektory ARPOKu + následná diskuze o průběhu workshopu cca 45 minut a 1 workshop realizovaný přímo učitelem – následná diskuze o průběhu
 • realizace školení pro svoje kolegy
 • supervize žákovského týmu (min. 4 žáci) při tvorbě 2 žákovských kampaní
 • 2 žákovské soutěže – vždy jedna ve školním roce

Letáček v PDF

Projekt nabízí pro zapojené školy tyto aktivity (PDF s popisem aktivit):

Série seminářů pro zapojené školy

 • březen, červen, říjen 2021,
 • únor, červen 2022

Celkem 5 jednodenních setkání (březen, červen, říjen 2021, únor, červen 2022), obsahem bude zapojení globálního rozvojového vzdělávání (dále jen GRV) do života školy. Budou nabídnuta například tato témata: co je GRV, aktivní občanství, cíle výuky a zpětná vazba, metody aktivního učení, jak zorganizovat školení, kritické myšlení.

Praktické ukázky na školách

 • duben, květen, červen 2021 – 1. ukázka
 • listopad prosinec 2021, leden 2022 – 2. ukázka
 • březen, duben, květen 2022 -3. ukázka

Na zapojených školách proběhnou praktické ukázky GRV ve výuce/workshopy, 2 workshopy vedené externími lektory na 2 témata – 1. je GRV, 2. je práce s informačními zdroji a kritické myšlení. Po skončení ukázek budou přihlížející učitelé diskutovat, o tom, jak výuka probíhala, co se dělo, jaké metody práce byly využity a proč atd. Následně se bude konat ještě 1 workshop realizovaný přímo učiteli zapojenými do projektu (za supervize ARPOKu).

Školení pro sborovnu

 • říjen-prosinec 2021,
 • leden, únor 2022

Učitelé na základě získaných znalostí ze seminářů zrealizují pro své kolegy školení, kde jim představí zajímavé metody a aktivity, jak začleňovat globální témata do výuky. Přípravou semináře pro sborovnu je provedou lektoři ARPOKu.

Žákovské akce (kampaně)

 • březen – duben 2021,
 • březen – duben 2022

Na každé škole vznikne žákovský tým (min. 4 žáci), který se bude podílet na realizaci žákovské kampaně globálního občanství. Úkolem týmu bude za supervize učitele realizovat v průběhu projektu 2 žákovské kampaně, které na lokální úrovni pomáhají řešit globální otázky. ARPOK poskytne podporu v podobě vstupního workshopu “jak realizovat žákovskou kampaň”. Hlavním tématem kampaní bude agenda OSN – Cíle udržitelného rozvoje. Může se jednat např. o třídění odpadu, plýtvání potravinami, udržitelnou módu atd. Po každém kole kampaní bude vyhlášena soutěž – viz následující aktivita. Během realizace kampaní budou žáci rozvíjet kritické myšlení, schopnost pracovat s informacemi a interpretovat je širokému publiku, schopnosti diskuze a spolupráce.

Žákovská soutěž a panelová diskuze

 • červen 2021,
 • červen 2022

V průběhu projektu se uskuteční 2 žákovské soutěže, do kterých budou nominovány všechny kampaně, které žáci v daných obdobích realizovali. Žáci na jednodenním setkání představí před porotou svoji kampaň, vysvětlí své cíle, obhájí svoje záměry, zamyslí se nad tím, co se naučili a co se povedlo nebo nepovedlo (případně co by příště mohli udělat jinak). Součástí jednodenní akce bude i panelová diskuze na vybrané globální téma, které bude nejfrekventovanější mezi kampaněmi.

 


 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.“

 

 

Prostřednictvím Finančního mechanismu EHP a Finančního mechanismu Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy.

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter