Global Issues – Global Subjects

Realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020

O projektu:

Projekt “Global Issues – Global Subjects” je tříletý mezinárodní projekt, do kterého je zapojeno 10 vzdělávacích organizací z 9 evropských zemí.

Projekt volně navazuje a rozšiřuje aktivity z projektu World-Class Teaching project  který byl v letech 2013-2015 podpořen Evropskou komisí a byl realizován v Polsku, Rakousku a Velké Británii.

____________________________________________________________________

CO SE V PROJEKTU PRÁVĚ DĚJE?

    • Od dubna 2018 začala skupina 7 pedagogů a 3 GRV expertů připravovat nové metodické materiály do následujících předmětů: matematika, český jazyk a občanská výchova/základy společenských věd. Během podzimu 2018 zapojení pedagogové dokončovali všechny aktivity, které nyní procházejí testováním na školách. Nově vznikající lekce se zaměřují především na témata spojená s Cíly udržitelného rozvoje, plasty, vodu a další. V novém roce nás čeká kompletace metodických materiálů, které vzniknou na základě vytvořených lekcí.  
    • Během roku 2018 se skupina pedagogů pracujících na tvorbě nových metodických materiálů zúčastnila dvou seminářů, které jim pomohli s přípravou nových GRV aktivit. První z nich proběhl pod vedením Mgr. Jakuba Švece ve dnech 27.4. – 28.4.2018 a byl zaměřen především na komunikaci, motivaci a nastavování cílů při tvorbě aktivit. Druhý seminář proběhl 21. 9. 2018 pod hlavičkou organizace NaZemi a naši pedagogové si během něj prohloubili své dovednosti v metodách kritického myšlení.
    • Ve dnech 4. 11 – 7. 11. 2018 se konalo mezinárodní setkání pedagogů a koordinátorů projektu v Trnavě, během kterého měli zapojení pedagogové příležitost sdílet průběh vytváření lekcí do předmětů matematika, čeština a občanská výchova/základy společenských věd s ostatními pedagogy z partnerských zemí. Během setkání si mohli pedagogové vyzkoušet aktivity do hodin a práci s různými metodami.
    • V říjnu 2018 vznikla nová příručka Když se řekne GRV: Rámec globálního rozvojového vzdělávání, která je určena učitelům a vzdělavatelům, kteří globální rozvojové vzdělávání chtějí začít začleňovat do výuky, i těm, kteří se mu již aktivně věnují. Příručka je ke stažení ZDE.
    • Během října a listopadu 2018 se realizovalo prvních 8 žákovských kampaní. S podporou ARPOKu se zapojila Základní škola Fryčovice, Základní a mateřská škola Hranice, Studentská 10958, Základní a mateřská škola Ptení, Základní a mateřská škola L. Janáčka, Hukvaldy p.o. a Střední zdravotnická škola Šumperk, Kladská 2. Všichni zapojení žáci se setkali v Olomouci dne 4.12.2018, kdy se konala panelová diskuze v rámci Týdne globálního vzdělávání. Během tohoto dopoledne měli žáci příležitost své kampaně představit hostům a dalším zapojeným školám. Pozvání do panelové diskuze přijal Mgr. Jiří Pánek Ph.D z Katedry rozvojových a environmentálních studií, Mgr. Hana Malíková z Fairtradová města a Helena Škrdlíková z iniciativy Udržitelný Palacký. S experty na danou problematiku diskutovalo 55 žáků, pedagogů a asistentů ze zapojených škol. 

 

____________________________________________________________________

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Cílem projektu je komplexně podporovat učitele 2. stupně ZŠ a SŠ v začleňování aktuálních globálních témat do výuky jejich předmětů (zvláště pak těch obtížně uchopitelných, komplexních a citlivých jako migrace, klimatická změna, chudoba a nerovnost atd.).

Projekt je zacílen na začleňování těchto témat do jednotlivých vyučovacích předmětů. V každé zemi jsou vybrány jiné předměty, s ohledem na místní specifika a potřeby učitelů, nicméně jeden předmět, a to matematika, je společný pro všechny zapojené země.

Projekt je realizován v pěti fázích:

Ve fázi 1 je vytvářen metodologický rámec, jehož cílem je ukázat, jak je možné začlenit globální témata do jednotlivých vyučovacích předmětů. Tento rámec bude v podobě stručné a praktické brožury představován pedagogům i dalším aktérům, kteří působí ve vzdělávání. Zároveň bude realizován výzkum, jehož cílem je zmapovat potřeby pedagogů, aby je mohl projekt naplňovat.

Ve fázi 2 budou v úzké spolupráci s pedagogy vyvíjeny metodické materiály k usnadnění výuky aktuálních a někdy obtížně uchopitelných témat globálního vzdělávání ve vybraných předmětech (v ČR se jedná o M, ČJ, OV/ZSV). Aktivity do výuky budou vytvářeny pracovními skupinami složenými z pedagogů a expertů na globální témata a na globální vzdělávání a následně budou pilotovány ve vyučovacích hodinách, dopracovány a vydány v elektronické i tištěné podobě.

Ve fázi 3 půjde o rozvoj dovedností pedagogů  zvláště o zvyšování kompetencí, které jsou potřebné pro výuku globálních témat (prostřednictvím seminářů a také e-learningu, jenž bude založený na praktické činnosti, tedy na začleňování globálních témat do výuky a následné reflexi této praxe a na poskytování podpory formou mentoringu).

Fáze 4 se bude zaměřovat na podporu akčních skupin žáků, kteří mají zájem o globálních tématech vzdělávat své okolí. Žáci budou podporováni externími mentory v realizaci vlastních vzdělávacích akcí a zároveň se bude pracovat na zlepšování jejich dovedností. Žáci i pedagogové se budou navíc učit s pomocí speciálně vyvinutých nástrojů vyhodnocovat dopad své snahy na okolí. Pro skupiny žáků i jejich pedagogy budou k dispozici workshopy, materiály a na závěr budou příklady dobré praxe a zkušenosti sdíleny na závěrečné konferenci.

Cílem fáze 5 je vybudovat prostředí, které bude učitele podporovat v jejich práci v oblasti začleňování globálních témat do výuky. Proto budou realizovány vzdělávací workshopy pro ředitele škol a pro vedoucí pracovníky institucí, které zajišťují vzdělávání a přípravu pedagogů. Neziskové organizace, pedagogové i další aktéři činní ve vzdělávání se nakonec setkají na národní a mezinárodní konferenci, kde proběhne sdílení materiálů, zkušeností a příkladů dobré praxe napříč zapojenými evropskými zeměmi a budou představeny veškeré výstupy projektu, aby mohly být dále využívány a šířeny.

Dalšími partnerskými organizacemi jsou:

KONTAKTNÍ OSOBY:

Johana Kračírová – johana.krajcirova@arpok.cz

Projekt je podpořen z prostředků Evropské komise.

Tags: , ,

Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter