Globální témata optikou různých předmětů, 2. stupeň ZŠ, SŠ

V rámci semináře se seznámíte s výukovými materiály a aktivitami do konkrétních předmětů (např. občanská výchova/základy společenských změn, matematika, český jazyk).

Seminář probíhá interaktivní formou a účastníci mají možnost si vyzkoušet konkrétní aktivity z metodik a diskutovat o mezipředmětových vazbách i s dalšími předměty. Aktivity jsou zaměřeny na široké spektrum aktuálních témat včetně těch obtížně uchopitelných, jako jsou klimatická změna či gender.

Co se můžete dozvědět?

Co jsou to Cíle udržitelné rozvoje a proč se jim v rámci GRV věnovat.

Jaká jsou citlivá globální témata a jak s nimi pracovat.

Jak lze začlenit globální témata do běžné výuky vybraných předmětů.

 

 

Co získáte?

 • Tištěné metodické publikace zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje a další materiály z dílny ARPOKu
 • Informace a podněty od dalších pedagogů
 • Certifikát o absolvování semináře u organizace akreditované MŠMT
 

Předměty a průřezová témata, na které seminář cílí:

Seminář se věnuje představení globálních témat v různých předmětech, především Český jazyk a literatura, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ,  Matematika a její aplikace. Jako průsečíky vzdělávacích cílů vybraných předmětů vnímáme především porozumění skutečnému světu a utváření reálného pohledu i při složitých jevech, dále také vytváření pozitivního systému hodnot a také schopnost orientovat se v konkrétních tématech s využitím relevantních zdrojů informací a metod. Aktivity se v rámci mezipředmětových vazeb dotýkají i dalších předmětů – zeměpis, biologie atd.   

 • Výchova demokratického občana (občan, občanská společnost a stát)
  • přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost
  • vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá)
  • prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv
 • Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)
  • vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování

Délka:

4 x 45 minut (lze uzpůsobit dle domluvy), seminář lze i tematicky zaměřit na vybraný tematický okruh (např. klima) či metody práce (hodnotící nástroje, žákovské projekty).

Cena:

1 500 Kč/hodina (cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky), úhrada cestovného je dle domluvy

Seminář lze uhradit ze šablon.

 

Kontaktní osoba:

Johana Krajčírová

johana.krajcirova@arpok.cz

581 111 907