Svět je jedna pavučina pro 2 stupeň a SŠ: Udržitelný turismus z pohledu občanky a zeměpisu

V rámci semináře se účastníci naučí pracovat s tématem udržitelného turismu. Na vlastní kůži prožijí výukový programe Jonáš cestuje, který kriticky nahlíží na různé aspekty našeho cestování. Jak naše návštěva ovlivní životy místních obyvatel? Přispěje ke zvýšení jejich životní úrovně? Jaký dopad bude mít naše cestování na životní prostředí?

Součástí semináře je představení výukového modelu E-U-R a debata o tom, jak nastavovat cíle výukových programů. Účastníci získají tipy, do jakých předmětu lze program zařadit, a jak na něj navázat v další výuce (i mimo školu).

 Předměty a průřezová témata, na které seminář cílí:

  • Člověk a společnost (Výchova k občanství; Člověk ve společnosti; Lidská setkání)
  • Člověk a příroda (Zeměpis; Životní prostředí; Vztah příroda a společnost)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá)
  • Environmentální výchova (Vztah člověka k prostředí)
  • Multikulturní výchova (Lidské vztahy; Kulturní diference)

Pedagogové:

  • se seznámí s metodickými materiály vhodnými pro začlenění globálního rozvojového vzdělávání do výuky na 2. stupni ZŠ a SŠ,
  • získají konkrétní návody, jak začlenit téma udržitelného turismu do výuky na 2. stupni ZŠ a SŠ,
  • získají inspiraci pro navazující aktivity v rámci výuky i mimo školu,
  • budou mít možnost sdílet zkušenosti s realizací globálních témat na 2. stupni ZŠ a SŠ,
  • si osvojí principy výukového modelu E-U-R a tvorbu vzdělávacích cílů,
  • si odnesou metodické materiály, které jsou prakticky využitelné ve výuce na 2. stupni ZŠ a SŠ – metodický materiál Jonáš cestuje, který se věnuje tématu udržitelného turismu

Délka:

5 x 45 minut

Cena:

5000 Kč (cena zahrnuje lektorné, materiály pro účastníky a cestovné lektorů)

Seminář je akreditovaný a lze jej uhradit ze šablon.

 

Kontaktní osoba:

Lenka Pánková

lenka.pankova@arpok.cz

581 111 907