Příběh banánu (ZŠ, 4. – 5. třída)

V rámci programu se žáci na příkladu konkrétní plodiny, na banánech, dozvídají o jejich původu a způsobu jejich pěstování. Hravou formou se seznamují s pravidly, která mohou být pro pěstování i dalších plodin nastavena (například v systému fair trade). Tato pravidla se snaží zajišťovat např. ochranu přírody, ale také zdraví dělníků na plantážích. Žáci tedy  uvažují nad původem věcí, které konzumují a zjišťují, že cena nemusí být jediným kritériem výběru. Získávají tak větší povědomí o odpovědné spotřebě. 

Cílová skupina – žáci 4. – 5. třídy ZŠ

Délka programu – 90 minut

Cena programu – 50 Kč/žák  + cestovné lektorů*

Pomůcky – PC s reproduktory, třída s pohyblivými lavicemi, lepidla, politická mapa světa popř. glóbus

Objednání  výukový program si objednávejte ZDE 

Zařazení do RVP:

 • Člověk a jeho svět (globální problémy přírodního prostředí – zemědělství a ochrana přírody)
 • Člověk a svět práce (základní podmínky pro pěstování rostlin, pracovní podmínky a ochrana zdraví při práci)
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů)
 • Environmentální výchova (zemědělství a životní prostředí, ekologické zemědělství; náš životní styl – spotřeba věcí a vliv na prostředí)

Kontaktní osoba 

Lenka Pánková
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
 • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
 • Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy.

*Lektorné

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání výukových programů.
 • Minimální počet žáků je stanoven na 15, maximální počet žáků ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.