Svět v pohybu (8. a 9. třída ZŠ a SŠ)

 

Žáci analyzují téma migrace – seznámí se se základními pojmy a daty. Na základě konkrétních příkladů zkoumají, jak státy upravují pohyb a pobyt různých osob na jejich území. Zkoumají, jaké důvody mohou vést k migraci a jaké mohou být její důsledky. Dále se zabývají tím, jaké příležitosti i ohrožení migrace přináší a jak je možné s nimi pracovat.

Cílová skupina – 8. a 9. třída ZŠ, SŠ

Délka programu – 90 minut

Cena programu – 45 Kč/žák (při objednávce do 1.3. 2020, od 2. 3.  je cena 50 Kč/žák) + cestovné lektorů*

Pomůcky – třída s pohyblivými lavicemi

Objednání  výukový program si objednávejte ZDE 

Zařazení do RVP:

 • Výchova k občanství: státní občanství ČR, právní řád ČR.

 • Zeměpis: obyvatelstvo světa – migrace; globalizační procesy; EU a ČR.

 • Osobnostní a sociální výchova: řešení problémů a rozhodovací dovednosti.

 • Výchova demokratického občana: občan, občanská společnost a stát.

 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech: vznik a řešení globálních problémů v souvislostech; EU a její fungování – svoboda pohybu a dopad na život jedince.

 • Mediální výchova: kritické čtení a vnímání mediálních sdělení.

Kontaktní osoba 

Adam Kolář
telefon: 581 111 907
e-mail: adam.kolar@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
 • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
 • Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy.

*Lektorné

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání výukových programů.
 • Minimální počet žáků je stanoven na 15, maximální počet žáků ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.