Výukový program: Brenda ze Zambie

Stupeň vzdělání

1. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 1.–3. třídy ZŠ

Délka programu

90 minut

Cena programu

70 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

třída s pohyblivými lavicemi, pastelky a lepidla pro žáky, mapa světa

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Děti se zábavnou a interaktivní formou dozví, jak vypadá život jejich vrstevníků na druhé straně zeměkoule – rodina a škola, volný čas, s čím si hrají apod. Setkávají se s rozmanitostí a učí se s ní vyrovnávat a reagovat na ni.

Zařazení do RVP

  • Člověk a jeho svět (rozmanitost přírody; soužití lidí, mezilidské vztahy, komunikace; podoby a projevy kultury)
  • Osobnostní a sociální výchova (sebepoznání a sebepojetí; poznávání lidí)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (projevy kultury, společné znaky i odlišnosti)
  • Multikulturní výchova (jedinečnost každého člověka, respektování zvláštností, základní sociokulturní rozdíly, odlišnost a rovnost)