Výukový program: Móda rychlá nebo pomalá?

Stupeň vzdělání

střední školy

Cílová skupina

žáci SŠ

Délka programu

90 minut

Cena programu

70 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

místnost s pohyblivými lavicemi, PC (interaktivní tabule), tabule + křídy/fixy, psací potřeby pro žáky, politická mapa světa

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Výukový program „Móda rychlá nebo pomalá?“ vysvětlí žákům, jakým způsobem funguje současný módní průmysl. Žáci si uvědomí, odkud pochází a za jakých podmínek je vyráběno oblečení, které běžně nosí, zamyslí se nad výhodami a nevýhodami takto nastaveného systému. Ve skupinách hledají alternativy a diskutují jejich výhody a nevýhody. 

Tento výukový program lze také objednat spolu s programem Plýtvání potravinami nebo Konec doby plastové jako projektový den Odpovědná spotřeba v rozsahu 4 vyučovacích hodin.

Zařazení do RVP

  • Výchova k občanství (významné globální problémy v oblasti spotřeby a životního prostředí, možnosti jejich řešení; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; globalizace – projevy, klady a zápory)
  • Přírodopis (ochrana a využití přírodních zdrojů, přírody a životního prostředí)
  • Zeměpis (globalizace, světové hospodářství)
  • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou, zodpovědnost za životní prostředí)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů; důsledky globálních vlivů na životní prostředí)
  • Environmentální výchova (principy udržitelnosti; náš životní styl – spotřeba a vliv na životní prostředí)
  • Mediální výchova (pěstování kritického přístupu k reklamě )