Výukový program: Neviditelná ruka trhu

Stupeň vzdělání

2. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ

Délka programu

90 minut

Cena programu

70 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

třída s pohyblivými lavicemi, tabule + křídy/fixy

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Žáci odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získají základní informace o fungování světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem odpovědné spotřeby.

Co žáci zažijí?
Formou simulační hry budou hledat souvislosti mezi různými složkami světového obchodu.

Při hře žáci mohou rozvíjet své komunikační dovednosti, spolupráci, strategické plánování.

Hru utváří svou aktivitou samotní žáci a objevují různé souvislosti fungování států, firem a jiných aktérů světového obchodu.

Zařazení do RVP

  • Výchova k občanství (principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu, ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; významné mezinárodní organizace; globalizace – projevy, klady a zápory;)
  • Zeměpis (makroregiony světa – přírodní a socioekonomické poměry, světové hospodářství – hlavní a periferní hospodářské oblasti světa; hospodářská integrace států; zapojení ČR do mezinárodní dělby práce a obchodu, globalizace)
  • Etická výchova – vztah mezi ekonomikou a etikou,
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (mezinárodních organizace, vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní, vývoj Evropy i světa)

Co na výukový program/projektový den říkají školy?

„Z programu jsem nadšená! Byl perfektně připravený, zajímavý a výborně vedený paní lektorkou. V další hodině jsme o programu diskutovali se žáky a jejich reakce byla také pozitivní. Považuji za důležité, že žáci měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet a snad i uvědomit „nespravedlnost“ a nerovné podmínky pro obyvatele různých zemí.“  (ZŠ Nedvědova, Olomouc)

„Žáci si velmi chválili výklad a vstřícný přístup lektorů. Dozvěděli se nové informace ohledně fungování světového obchodu a šetrné spotřebě. Jako bonus považuji také posílení finanční gramotnosti žáků.“  (ZŠ Rožňavská, Olomouc)

„Žáci rozvíjeli strategické myšlení, spolupráci a schopnost diskuze. Měli možnost si utřídit znalosti o rozvinutých a rozvojových státech. Ujasňují si význam pojmů poptávka a nabídka.“  (ZŠ Svatoplukova, Olomouc)

„Jeden z nejosvědčenějších programů. Komunikace skvělá, flexibilní, administrativa skoro žádná.“  (Gymnázium Hejčín, Olomouc)