Výukový program: Neviditelná ruka trhu

Stupeň vzdělání

2. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ

Délka programu

90 minut

Cena programu

70 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

třída s pohyblivými lavicemi, tabule, křídy (případně fixy na tabuli)

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání programu

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Žáci odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získají základní informace o fungování světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem odpovědné spotřeby.

Co žáci zažijí?
Formou simulační hry budou hledat souvislosti mezi různými složkami světového obchodu.

Při hře žáci mohou rozvíjet své komunikační dovednosti, spolupráci, strategické plánování.

Hru utváří svou aktivitou samotní žáci a objevují různé souvislosti fungování států, firem a jiných aktérů světového obchodu.

Zařazení do RVP

  • Výchova k občanství (principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu, ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; významné mezinárodní organizace; globalizace – projevy, klady a zápory;)
  • Zeměpis (makroregiony světa – přírodní a socioekonomické poměry, světové hospodářství – hlavní a periferní hospodářské oblasti světa; hospodářská integrace států; zapojení ČR do mezinárodní dělby práce a obchodu, globalizace)
  • Etická výchova – vztah mezi ekonomikou a etikou,
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (mezinárodních organizace, vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní, vývoj Evropy i světa)