Projektový den: Den Země

Stupeň vzdělání

1. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 1. stupně ZŠ

Délka projektového dne

čtyři vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena projektového dne

100 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

místnost s pohyblivými lavicemi, čtyři kbelíky*, psací potřeby pro žáky, mapa světa

*pokud je paralelně realizováno více TD na škole, je třeba zajistit pro každou skupinu

Organizace výuky

Při realizaci tohoto tematického dne pro všechny třídy na 1. stupni pak pracují ve čtyřech skupinách rozdělených podle jednotlivých tříd.
V případě příznivého počasí vítáme možnost uskutečnit část programu venku (práce s vodou).

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Žáci se v průběhu čtyř vyučovacích hodin věnují tématu vody, zvláště její důležitosti pro přírodu i pro lidi. Na konkrétních příkladech zjišťují, jak může být zásoba vody ohrožena nadměrnou spotřebou a znečištěním. Každé z témat je představeno pomocí hry, kdy žáci při hře zkoumají a řeší jednotlivé situace. Uvědomují si tak propojenost spotřebního chování v jednom místě světa a jeho možných důsledků na druhé straně Země. Jsou si pak více vědomi důležitosti ochrany přírody a setkávají se také s konkrétními příklady odpovědné spotřeby.

Projektový den navazuje na celosvětovou oslavu Dne Země.

Zařazení do RVP

  • Člověk a jeho svět (Evropa, Afrika, Asie; globální problémy přírodního prostředí – voda a vzduch, rovnováha v přírodě, ochrana přírody)
  • Osobnostní a sociální výchova (řešení problémů a rozhodovací dovednosti; hodnoty a postoje; praktická etika)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (vznik a řešení globálních problémů, důsledky globálních vlivů na životní prostředí)
  • Environmentální výchova (základní podmínky života – voda, půda, přírodní zdroje; lidské aktivity a problémy životního prostředí)