Projektový den: Světový obchod

Stupeň vzdělání

2. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Délka projektového dne

čtyři vyučovací hodiny (4 x 45 minut)

Cena projektového dne

120 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

třída s pohyblivými lavicemi, tabule + křídy/fixy

Organizace výuky

Žáci a studenti během projektového dne pracují ve skupinách.

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Žáci a studenti odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získají základní informace o fungování světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem odpovědné spotřeby.

Žáci se formou hry Pohodlně se usaďte seznámí s rozložením světového obyvatelstva a bohatství a budou diskutovat o výhodách a nevýhodách plynoucí z daného rozložení.

Dále budou formou simulační hry hledat souvislosti mezi různými složkami světového obchodu.

Při hře žáci mohou rozvíjet své komunikační dovednosti, spolupráci, strategické plánování.

Hru utváří svou aktivitou samotní žáci a objevují různé souvislosti fungování států, firem a jiných aktérů světového obchodu.

Zařazení do RVP

  • Výchova k občanství (principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; významné mezinárodní organizace; globalizace; globální problémy – nerovnosti, chudoba, vliv nadnárodních korporací na životy lidí)
  • Zeměpis (makroregiony světa – přírodní a socioekonomické poměry;
  • globalizace, světové hospodářství – hlavní a periferní hospodářské oblasti světa, sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, hospodářská integrace států)
  • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou)
  • Osobnostní a sociální výchova (rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (funkcí mezinárodních organizací, jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů; vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní; klíčové historické události, které ovlivnily vývoj Evropy i světa)

Co na výukový program/projektový den říkají školy?

“Studenti si uvědomili, že vše souvisí se vším, a to prostřednictvím různorodých aktivit, dialogu, návodných otázek. Formou hry mohli upevnit své znalosti, případně si dát do souvislostí různé informace. Osobní komunikace byla velmi příjemná a vstřícná, nejen směrem k vyučujícím, ale také k žákům. „Přednášející“ dle mého názoru dobře pracovala s atmosférou třídy, s rozpoložením žáků apod.”  (Masarykovo gymnázium Příbor)

„Z programu jsem nadšená! Byl perfektně připravený, zajímavý a výborně vedený paní lektorkou. V další hodině jsme o programu diskutovali se žáky a jejich reakce byla také pozitivní. Považuji za důležité, že žáci měli možnost si na vlastní kůži vyzkoušet a snad i uvědomit „nespravedlnost“ a nerovné podmínky pro obyvatele různých zemí.“  (ZŠ Nedvědova, Olomouc)