Projektový den: Světový obchod

Stupeň vzdělání

2. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 2. stupně ZŠ, studenti SŠ

Délka projektového dne

čtyři vyučovací hodiny (4x 45 minut)

Cena projektového dne

100 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

třída s pohyblivými lavicemi, tabule, křídy, případně fixy na tabuli

Organizace výuky

Žáci a studenti během projektového dne pracují ve skupinách.

Kontaktní osoba

Johana Krajčírová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Žáci a studenti odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získají základní informace o fungování světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem odpovědné spotřeby.

Zařazení do RVP

  • Výchova k občanství (principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; významné mezinárodní organizace; globalizace; globální problémy – nerovnosti, chudoba, vliv nadnárodních korporací na životy lidí)
  • Zeměpis (makroregiony světa – přírodní a socioekonomické poměry;
  • globalizační procesy, světové hospodářství – hlavní a periferní hospodářské oblasti světa, sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, hospodářská integrace států)
  • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou)
  • Osobnostní a sociální výchova (rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (funkcí mezinárodních organizací, jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů; vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní; klíčové historické události, které ovlivnily vývoj Evropy i světa)
  • Mediální výchova (pěstování kritického přístupu k reklamě)