Projektový den: Světový obchod

Stupeň vzdělání

2. stupeň základních škol

Cílová skupina

žáci 2. stupně ZŠ, SŠ

Délka projektového dne

čtyři vyučovací hodiny (4 x 45 minut)

Cena projektového dne

100 Kč/žák + cestovné lektorů

Pomůcky

třída s pohyblivými lavicemi, tabule, křídy, případně fixy na tabuli

Organizace výuky

Žáci a studenti během projektového dne pracují ve skupinách.

Kontaktní osoba

Veronika Hypšová
telefon: 581 111 907
e-mail: info@arpok.cz


Objednání

Pro objednání programu pokračujte na formulář.

Popis programu

Žáci a studenti odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získají základní informace o fungování světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem odpovědné spotřeby.

Žáci se formou hry Pohodlně se usaďte seznámí s rozložením světového obyvatelstva a bohatství a budou diskutovat o výhodách a nevýhodách plynoucí z daného rozložení.

Dále budou formou simulační hry hledat souvislosti mezi různými složkami světového obchodu.

Při hře žáci mohou rozvíjet své komunikační dovednosti, spolupráci, strategické plánování.

Hru utváří svou aktivitou samotní žáci a objevují různé souvislosti fungování států, firem a jiných aktérů světového obchodu.

Zařazení do RVP

  • Výchova k občanství (principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu; ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; významné mezinárodní organizace; globalizace; globální problémy – nerovnosti, chudoba, vliv nadnárodních korporací na životy lidí)
  • Zeměpis (makroregiony světa – přírodní a socioekonomické poměry;
  • globalizace, světové hospodářství – hlavní a periferní hospodářské oblasti světa, sektorová a odvětvová struktura, územní dělba práce, hospodářská integrace států)
  • Etická výchova (vztah mezi ekonomikou a etikou)
  • Osobnostní a sociální výchova (rozhodování v eticky problematických situacích všedního dne)
  • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (funkcí mezinárodních organizací, jejich vliv na řešení globálních i lokálních problémů; vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní; klíčové historické události, které ovlivnily vývoj Evropy i světa)