Učíme o globálních souvislostech 2021

Konference

V přednáškových vstupech představila Alena Hesová z Národního pedagogického institutu lekce globálního rozvojového vzdělávání ve Virtuální škole – laboratoři nejen pro online výuku. Petr Sucháček z Masarykovy univerzity hledal odpovědi na otázky Jak to udělat, aby žáci byli ve výuce aktivní? Aby diskutovali i o náročných tématech tam, kde chceme, aby diskutovali. A nevyrušovali tam, kde se nám to nehodí? Roman Kucsa ze ZŠ Olomouc – Nemilany propojil globální rozvojové vzdělávání s formativním hodnocením a podnítil účastníky k přemýšlení, zda může být globální rozvojové vzdělávání cesta, jak s formativním hodnocením začít.

Odpoledne vyplnily workshopy:

 • S odvahou na žákovské kampaně! (Petra Gajová, Karin Majerová a školy)
 • Příběhy z Labyrintu migrace (Kateřina Sequensová)
 • Světové dějiny a 4 globální témata (Lenka Pánková)

Podrobný harmonogram najdete ZDE.

Program

Našimi hosty byli:

 • Alena Hesová
  Národní pedagogická institut ČR
 • Petr Sucháček
  Masarykova univerzita
 • Roman Kucsa
  ZŠ Olomouc – Nemilany

Konference byla pro účastníky zdarma díky finanční podpoře z prostředků České rozvojové agentury v rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z prostředků Olomouckého kraje. Děkujeme!

Lekce globálního rozvojového vzdělávání ve virtuální škole

Virtuální škola je otevřená laboratoř nejen pro online výuku. Představuje sérií videí, mezioborových přednášek a metodických a pracovních listů pro výuku. Jako součást virtuální školy připravuje aktuálně Národní pedagogický institut ČR lekce k problematice globálního rozvojového vzdělávání. Součástí lekcí je vždy práce s audiovizuálními ukázkami z České televize nebo Českého rozhlasu.

Alena Hesová
Alena pracuje jako didaktička společenskovědních oborů v Národním pedagogickém institutu České republiky. Zaměřuje se na vývoj kurikula pro společenské vědy, zabývá se kompetencí občanskou i občanským vzděláváním v širším slova smyslu a věnuje se také problematice průřezových témat, včetně globálního rozvojového vzdělávání. Dříve působila jako učitelka českého jazyka a literatury a společenských věd na gymnáziu, kde byla též koordinátorkou tvorby ŠVP.

Jak zapojit žáky do náročných témat? Dobrou otázkou!

Jak to udělat, aby žáci byli ve výuce aktivní? Aby diskutovali i o náročných tématech tam, kde chceme, aby diskutovali. A nevyrušovali tam, kde se nám to nehodí? To jsou témata, kterým se budeme věnovat v rámci mého příspěvku. Využijeme naše zkušenosti a osvědčené postupy, inspiraci však můžeme načerpat také z řady výzkumů v oblasti pedagogické komunikace. Příspěvek si klade za cíl být nejen více praktický (65 %) než teoretický (35 %), ale hlavně užitečný (100 %).


Petr Sucháček
Petr vystudoval pedagogiku na Ústavu pedagogických věd FF MU, vyučuje předměty komunikační trénink, dílna prezentace a pedagogická komunikace. Mimo to byl u zrodu Centra rozvoje pedagogických kompetencí MUNI, vede program Otevřená výzva, který podporuje inovace ve vzdělávání budoucích učitelů a věnuje se praxi a šíření nenásilné komunikace.

Formativní hodnocení a globální témata

Cílem přednášky je představit koncept formativního hodnocení a na konkrétních příkladech ukázat, jak formativní hodnocení vypadá a z jakých částí se skládá. Společně se zamyslíme, kde jsou průniky formativního hodnocení a GRV a zda může být GRV jednou z možných cest, jak s formativním hodnocením ve výuce začít.

Roman Kucsa
Roman vystudoval filozofii a historii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého. Má zkušenosti s výukou humanitně zaměřených předmětů na (takřka) všech stupních českého vzdělávacího systému. Ke svému učitelskému povolání přistupuje s nadhledem a snaží se hledat neotřelé cesty k lepší budoucnosti svých studentů a tím i nás všech. Jako užitečné nástroje k tomuto cíli se mu mj. jeví formativní hodnocení a badatelské pojetí výuky, o kterých bude pojednávat i chystaná přednáška naší konference.

S odvahou na žákovské kampaně!

Jak je možné vést žáky k řešení globálních problému na lokální úrovni? Co se žáci při organizaci a realizaci žákovské kampaně naučí a jakou roli při tom hrají učitelé? To vše se dozvíte v rámci workshopu, v němž představíme žákovské akce škol zapojených do projektu “Aktivní občanství v globálních souvislostech”. Součástí programu bude také sdílení dobré praxe. V rámci workshopu představí zástupci žákovského týmu z Gymnázia Kojetín s paní učitelkou Mgr. Danou Dýmalovou žákovskou kampaň zaměřenou na podporu ohrožených druhů zvířat.

Petra Gajová
Petra je lektorkou globálního rozvojového vzdělávání v ARPOKu. V rámci rozvojového vzdělávání se zúčastnila řady tematických seminářů a kurzů. Je absolventkou Kurzu kritického myšlení. Podílela se na tvorbě vzdělávacích publikací.

Karin Majerová
Karin působila jako aprobovaná učitelka českého jazyka a výtvarné výchovy na ZŠ v Jaroměřicích. Také externě učila češtinu pro cizince v Centru na podporu integrace cizinců a v organizaci SOZE. V ARPOKu pracuje od léta 2015. Nyní spolu s Petrou Gajovou realizují projekt Aktivní občanství v globálních souvislostech.

Příběhy z Labyrintu migrace

Jak ve výuce diskutovat kontroverzní a komplexní téma migrace? Nabídneme vám jeden z možných přístupů a společně prozkoumáme, jak osobní příběhy pomáhají šetrně otvírat komplikovaná témata. Půjde o příběhy reálné nebo virtuální? Workshop je určený pro učitele 2. stupně ZŠ a SŠ.

Kateřina Sequensová
Globálnímu rozvojovému vzdělávání se věnuje jako koordinátorka, metodička a lektorka od roku 2011. Aktuálně působí ve Vzdělávacím programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Vystudovala Etnologii a Sociální pedagogiku na FF UK v Praze. Je absolventkou programu Učitel Naživo.

Světové dějiny a 4 globální témata

Společně se ponoříme napříč dějinami do klimatické změny, migrace, mezinárodních nerovností a genderu. Prozkoumáme učebnici Světové dějiny lidstva, která vypráví historii lidstva od r. 70 000 př. n. l. až po současnost, je určena pro učitele dějepisu, zeměpisu, občanské výchovy a dalších předmětů na 2. stupni ZŠ a SŠ. Celou učebnicí se prolínají výše uvedená globální témata.

Lenka Pánková
Lenka měla možnost během studií strávit tři měsíce na stáži v Zambii na projektu GLEN Democracy Education at Secondary Schools. Tuto stáž považuje za jeden z nejdůležitějších milníků ve svém životě. Od roku 2005 působí v ARPOKu, kde se věnuje globálnímu rozvojovému vzdělávání. Vytváří lekce či metodické materiály, lektoruje semináře pro učitele a podílí se na chodu celé organizace.