Neviditelná ruka trhu (ZŠ, 8. – 9. třída a SŠ)

Žáci odhalí propojenost a vzájemnou provázanost světové ekonomiky a získají základní informace o fungování
světového obchodu. Společně se zamyslí nad konceptem odpovědné spotřeby.

Cílová skupina – žáci 8. – 9. třídy ZŠ a SŠ

Délka – 90 minut

Cena – 45 Kč/žák + cestovné lektorů*

Pomůcky – třída s pohyblivými lavicemi, tabule, křídy (případně fixy na tabuli)

Objednání  výukový program si objednávejte ZDE 

Zařazení do RVP:

 • Výchova k občanství (principy tržního hospodářství – nabídka, poptávka, trh, tvorba ceny, inflace; podstata fungování trhu, ekonomická spolupráce mezi státy, její důvody; významné mezinárodní organizace; globalizace – projevy, klady a zápory;)
 • Zeměpis (makroregiony světa – přírodní a socioekonomické poměry;
 • globalizační procesy, světové hospodářství – hlavní a periferní hospodářské oblasti světa; hospodářská integrace států; zapojení ČR do mezinárodní dělby práce a obchodu)
 • Etická výchova – vztah mezi ekonomikou a etikou,
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (mezinárodních organizace, vazby mezi lokální, národní, evropskou a globální úrovní; vývoj Evropy i světa)

Kontaktní osoba 

Anna Mairingerová
telefon: 581 111 907
e-mail: anna.mairingerova@arpok.cz

PODMÍNKY PRO REALIZACI VÝUKOVÝCH PROGRAMŮ

*Cestovné lektorů

 • Školy sídlící na území města Olomouce cestovné lektorů nehradí.
 • Školy sídlící mimo území města Olomouce hradí náklady na cestovné ve výši: 4 Kč x počet km x počet lektorů.
 • Počet km určujeme dle plánovače na serveru mapy.cz.
 • Mimo území města Olomouce pojedeme pouze v případě, že si daná škola objedná minimálně 2 výukové programy.

*Lektorné

 • Pedagogové jsou přítomni ve všech třídách po celou dobu trvání výukových programů.
 • Minimální počet žáků je stanoven na 15, maximální počet žáků ve třídě je stanoven na 25 (v případě většího počtu žáků v jedné třídě je nutná individuální domluva předem).
 • V případě menší účasti na programu, hradí objednatel lektorné za 15 žáků.
Facebook Podpořte nás Zapojte se Newsletter