• Úvod
 • Aktivní občanství v globálních souvislostech (Active Citizenship in Global Context)

Aktivní občanství v globálních souvislostech (Active Citizenship in Global Context)

Realizace

1. 10. 2020 – 30. 9. 2022 (zapojení škol od února 2021)

Donor projektu

Nadace OSF

O projektu

Žijeme v globální době. Události na jedné straně zeměkoule ovlivňují dění na druhé a naopak. Jsme nuceni kriticky přemýšlet nad informacemi, argumentovat, zaujímat stanoviska i jednat. Musíme hledat řešení, která jsou udržitelná a podporují globální odpovědnost. Jsme přesvědčeni, že právě učitelé mohou svým působením tyto dovednosti u žáků rozvíjet a tím pomáhají utvářet kompetentní občanskou společnost.

Do projektu bylo zapojeno 12 škol z Olomouckého a Moravskoslezského kraje a Kraje Vysočina. Školní žákovské týmy i učitelé během jednotlivých aktivit projektu pracovali s globálními tématy. Jejich cílem bylo připravit a zrealizovat kampaně, které reagují na aktuální problémy místních komunit a mají globální přesah. Žáci absolvovali např. také workshopy a učitelé vzdělávací semináře. Každý rok se v Olomouci zúčastnili žákovské soutěže a panelové diskuze. Projekt byl zaměřen na podporu mezipředmětových vazeb a jeho partnerem byla Knihovna města Olomouce.

Co účast v projektu přinesla zapojeným školám?

Žáci ze zapojených škol získali nové znalosti z oblastí témat projektu AO, na něž se zaměřovaly jednotlivé žákovské kampaně – např. uvědomělá spotřeba (kontrola etiket při nákupu ohledně složení výrobku, přemýšlení nad množstvím nakoupeného zboží s cílem neplýtvat), třídění odpadů atd.

Žáci porozuměli širším souvislostem zpracovávaných témat a uměli odůvodnit jejich důležitost. U některých došlo ke změně chování a postojů.

Žáci pojmenovávali pozitivní změny v následujících oblastech:

 • komunikace
  • tolerovat názory ostatních,
  • shodnout se na něčem,
  • překonávat ostych při komunikaci s vnějšími aktéry (např. oslovení úřadů
   a institucí),
  • komunikace napříč generacemi (workshopy na škole pro mladší žáky, vysvětlování globálních témat dospělým v rámci letákové kampaně),
  • komunikace prostřednictvím různých kanálů (online/offline) – sociální sítě, email, telefon, rozdávání letáků;
 • vytvoření týmu a spolupráce v něm a vzájemná pomoc;
 • ověřování informací – uvědomili si důležitost ověřování a vyzkoušeli si možnosti získávání informací z různých zdrojů;
 • time management – schopnost rozvrhnout si práci a nenechat úkoly na poslední chvíli;
 • práce v ICT prostředí vynucená COVIDem – naučili se pracovat s novým softwarem, nové způsoby komunikace v online prostředí, práce s počítačem;
 • prezentační dovednosti – prezentovali projekt jiným třídám;
 • organizační dovednosti – naučili se např. s kým musí jednat, kdo vydává povolení, jak jej získat atd.

Žáci si také uvědomili, že i ze své pozice žáka mají možnost při přípravě žákovské kampaně zařizovat komunikaci s aktéry mimo školu, kteří je berou vážně (tj. tyto aktivity nemusí automaticky dělat jen dospělý člověk). Zároveň zjistili, že některé právní věci je nutno ponechat k řešení učiteli.

 

Učitelé zapojení do projektu se díky účasti na seminářích stali kompetentnějšími pro předávání svých dovedností a zkušeností dalším učitelům ve své škole.

Učitelé se naučili:

 • lépe definovat cíle žákovské kampaně a lépe informovat o její organizaci a také lépe komunikovat její cíle navenek a kolegům.
 • na jedné škole zapojení učitelé velice kladně hodnotili své zkušenosti s tandemovou výukou, neboť se jim dařilo společně dobře pracovat, diskutovat témata a díky tomu oceňovali, že na to nejsou sami a mají oporu svého kolegy.

Učitelé si uvědomili, že organizace žákovské kampaně přispívá i k jejich vlastnímu osobnostnímu rozvoji.

Kompletní EVALUAČNÍ ZPRÁVU projektu najdete ZDE.

Doporučení pro jednotlivé aktivity projektu vyplývající z evaluace naleznete ZDE.

Žákovské kampaně/akce pro veřejnost zapojených škol v roce 2021 a 2022 najdete ve sborníku.

V projektu jsme realizovali tyto aktivity

Série seminářů pro zapojené školy

 • realizace: 18. 3. 2021 (online), 20. 5. 2021 (online), 26. 10. 2021(prezenčně), 3. 3. 2022 (online), 5. 5. 2022 (prezenčně)

Zapojení učitelé se během projektu zúčastnili 5 seminářů. Kvůli pandemii Covid 19 byly 3 semináře online, 2 se uskutečnili prezenčně. Učitelé měli možnost seznámit se s aktivitami projektu, Cíli udržitelného rozvoje a s pojmem globální rozvojové vzdělávání (GRV), vyzkoušet si formulovat cíle kampaní a sdílet společně zkušenosti při pořádání akcí pro veřejnost. Zapojení učitelé získali informace k Celoškolnímu přístupu k začleňování GRV do výuky a života školy. Vyzkoušeli si metody kritického myšlení a inspirovali se aktivitami pro školení svých kolegů.  Zjistili, jak používat digitální technologie ve výuce a jak zařazovat metody „Filozofie pro děti“ do výuky ve škole.

Praktické ukázky na školách

 • květen, červen 2021–1. ukázka, vedená lektory ARPOKu
 • listopad, prosinec 2021, leden 2022–2. ukázka, vedená lektory ARPOKu
 • březen, duben, květen 2022–3. ukázka, vedená samotnými učiteli

Během projektu proběhly na každé škole 3 workshopy – 2 vedené lektory ARPOKu a 1 vedený samotnými učiteli. Žáci se seznámili např. s těmito tématy: klimatická změna, nadnárodní společnosti a jejich pozitiva a negativa, odpovědná spotřeba, gender, plýtvání potravinami, dětská práce, globalizace a migrace. Po skončení ukázek přihlížející učitelé diskutovali, o tom, jak výuka probíhala, jaké metody práce byly využity atd. Následně se konal ještě 1 workshop realizovaný samotnými učiteli zapojenými do projektu (za supervize ARPOKu). Celkem proběhlo 36 workshopů, kterých se zúčastnilo 321 žáků.

Školení pro sborovnu

 • říjen-prosinec 2021,
 • leden, únor 2022

Učitelé na základě získaných znalostí ze seminářů zrealizovali pro své kolegy školení, kde jim představili zajímavé metody a aktivity, jak začleňovat globální témata do výuky. Přípravou semináře pro sborovnu je provedly lektorky ARPOKu. Tato školení vedlo 23 učitelů zapojených do projektu. Celkem bylo proškoleno 110 pedagogů. Došlo k posílení spolupráce mezi pedagogy, případně i ke vzniku mezipředmětových vazeb. Témata školení: klimatická opatření, gender, ochrana ŽP, důstojná práce, Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), lidská práva, chudoba ad.

Žákovské akce (kampaně)

 • duben–září 2021
 • březen–květen 2022

Na každé škole vznikl žákovský tým o min. počtu 4 žáků, který se podílel na realizaci žákovské kampaně globálního občanství.  Úkolem týmu bylo za supervize učitele realizovat v průběhu projektu 2 žákovské kampaně, které na lokální úrovni pomáhají řešit globální otázky. Do příprav kampaní se zapojilo 212 žáků. Témata kampaní vycházela z Agendy OSN – Cílů udržitelného rozvoje. Žákovské týmy se věnovaly těmto tématům: odpovědná spotřeba – fast fashion, plýtvání vodou produkce odpadu a jeho třídění, plýtvání potravinami a odpovědné chování, lidská práce, Fair Trade, dále palmový olej a dopady jeho používání, gender aj. Řada škol se také zapojila do pomoci Ukrajině, a to formou materiálních i finančních sbírek.

Učitelům byla ze strany ARPOKu poskytována metodická podpora a individuální konzultace při přípravě jednotlivých kampaní.

Žákovská soutěž a panelová diskuze

 • 7. 10. 2021
 • 9. 6. 2022

V průběhu projektu se uskutečnily 2 žákovské soutěže, do kterých byly nominovány všechny kampaně realizované žáky. Během jednodenního setkání je představili před porotou, vysvětlili, co bylo jejich cílem a záměrem. Odprezentovali, co nového se naučili a jaká pozitiva či negativa jim projekt přinesl. Součástí akce byla také panelová diskuze, která byla v prvním roce zaměřena na téma plýtvání potravinami, v druhém roce se věnovala migraci a pomoci Ukrajině. Všechna žákovské týmy převzaly ocenění a odměnu za odvedenou práci na kampani.

Kulatý stůl pro aktéry ve vzdělávání

V září 2022 se konal Kulatý stůl pro aktéry ve vzdělávání. V galerii Telegraph Olomouc se sešlo 27 zástupců ZŠ, SŠ, Olomouckého kraje, města Olomouc, NPI ČR a ČSI ČR ad. Na kulatém stole byly představeny aktivity projektu, žáci ze 4 zapojených ZŠ a SŠ odprezentovali proběhlé kampaně a byly představeny výsledky evaluace s dopady na učitele a žáky s následnou diskuzí.

Sborník – Jak na kampaně

Sborník „Jak na žákovské kampaně? S odvahou“ byl vytisknut v červenci 2022 a obsahuje informace o projektu a 24 zrealizovaných kampaních pro veřejnost ze 12 zapojených škol. Online verzi sborníku je možné stáhnout ZDE .

Sekce metodických materiálů

Do 3 olomouckých knihoven byly umístěny metodiky a metodické materiály globálního rozvojového vzdělávání (GRV) od různých organizací z ČR, včetně ARPOKu. V Knihovně města Olomouce, Knihovně Univerzity Palackého v Olomouci, Biskupské nám. 1 a Knihovně Přírodovědecké fakulty UP vznikly sekce zaměřené na metodiky pro výuku GRV.

Evaluace projektu

Evaluace se zaměřila na vybrané aktivity a širší procesy očekávané změny s nimi související, především tedy aktivity: A4 (Peer learning na školách), A5 (Žákovské kampaně), A6 (Žákovská soutěž a panelová diskuse). Dále se evaluace věnovala i roli ARPOKu a tomu, jak byl vnímán školami začleněnými do projektu z pohledu poskytované opory při realizaci jednotlivých aktivit. Výslednou EVALUAČNÍ ZPRÁVU najdete výše.


 

Active Citizenship in Global Context

We live in a global age. Events on one side of the globe affect events on the other and vice versa. We are forced to think critically about the information we receive, to argue, and take positions and actions. We must look for solutions that are sustainable and promote global responsibility. We are convinced that teachers can develop these skills in pupils and thus help shape a competent civil society. This project provides tools that help teachers include these methods and topics in their teaching. The project also supports pupils’ active citizenship initiatives by running awareness-raising campaigns.

 

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

Partnerem projektu je Knihovna města Olomouce.

Za podporu našeho projektu děkujeme Nadačnímu fondu pomozme dětem žít lépe a firmě Edhouse s. r. o.

 

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizensʾ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.