Seminář: GRV v životě školy (16h)

Určeno pro

2. stupeň základních škol a střední školy

Délka semináře

16 hod. = 960 minut (2 denní seminář)

Cena za seminář

1 500 Kč/hodina *

Kontaktní osoba

Johana Krajčírová
johana.krajcirova@arpok.cz
581 111 907

Popis semináře

Seminář GRV v životě školy je určen pro pedagogy 2. st. ZŠ, pedagogy SŠ a další vzdělavatele.  Co vás během něj čeká?

 • Účastníci hledají souvislosti mezi různými globálními tématy (např. klimatická změna, migrace, gender, voda, světový obchod, …).
 • Účastníci si interaktivní formou vyzkouší metody kritického myšlení.
 • Účastníci rozumí vztahu mezi globálním vzděláváním a RVP a vnímají globální témata jako součást ŠVP.
 • Účastníci si ve spolupráci s lektory vytvoří své vlastní výukové materiály.
 • Účastníci diskutují nad mezipředmětovými vazbami jednotlivých globálních témat.
 • Účastníci se seznámí s hodnotícími nástroji ve výuce globálních témat.
 • Účastníci se seznámí se začleňováním globálního vzdělávání do života školy.

Účastníci obdrží:

 • soubor aktivit, které mohou ihned použít ve výuce se svými žáky,
 • metodickou publikaci zaměřenou na výuku globálních témat,
 • třídílnou učebnici Světové dějiny lidstva a metodickou příručku usnadňující práci s touto učebnicí,
 • praktické podněty od dalších pedagogů a vzdělavatelů,
 • soubor hodnotících nástrojů pro výuku globálních témat,
 • tipy, jak začleňovat globální vzdělávání do života školy,
 • osvědčení o účasti dle akreditace DVPP MŠMT.

Předměty a průřezová témata

Seminář se věnuje představení globálních témat v různých předmětech například Český jazyk a literatura, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ,  Matematika a její aplikace. Jako průsečíky vzdělávacích cílů vybraných předmětů vnímáme především porozumění skutečnému světu a utváření reálného pohledu i při složitých jevech, dále také vytváření pozitivního systému hodnot a také schopnost orientovat se v konkrétních tématech s využitím relevantních zdrojů informací a metod.

 • Výchova demokratického občana (občan, občanská společnost a stát)
  • přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost
  • vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá)
  • prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv
 • Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)
  • vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování

Co na seminář říkají účastníci?

„Nejvíce se mi na kurzu líbila přátelská atmosféra, cítila jsem se zde velmi pohodlně. Nejužitečnější pro mě asi bylo vidět, jak skvěle lze propojovat globální témata s klasicky vyučovanými předměty (čj, matematika, občanská výchova atd.)“

„Světové dějiny lidstva by měly být na každé škole, v každé sborovně, protože dnes na semináři jsem se přesvědčila, že si v nich každý učitel – nehledě na to, co učí a kde –  najde mnoho zajímavých nápadů, které může využít ve výuce.“

Fotogalerie

6
1
2