Seminář: Hledáme souvislosti – úvod do GRV (4h)

Určeno pro

2. stupeň základních škol a střední školy

Délka semináře

4 hod. = 240 minut

Cena za seminář

1 500 Kč/hodina *

Kontaktní osoba

Johana Krajčírová
johana.krajcirova@arpok.cz
581 111 907

Popis semináře

Seminář „Hledáme souvislosti – úvod do globálního rozvojového vzdělávání“ je určen pro pedagogy 2. st. ZŠ a pedagogy SŠ. Je zaměřen na porozumění komplexního nastavení světa a hledání souvislostí mezi různými globálními tématy. Seminář se věnuje tématům, jako jsou Cíle udržitelného rozvoje (SDGs), klimatická změna, voda v našem životě, gender či migrace v různých předmětech.

Seminář probíhá interaktivní formou a účastníci mají možnost si vyzkoušet konkrétní aktivity z metodik a diskutovat o mezipředmětových vazbách i s dalšími předměty. Aktivity jsou zaměřeny na široké spektrum aktuálních témat.

Čtyřhodinový program zahrnuje praktické ukázky lekcí/aktivit, které jsou vhodné pro žáky na druhém stupni základních škol a v nižších ročnících SŠ. Lektoři představí materiály z dílny ARPOK, o.p.s., například: Globální rozvojová témata v hodinách M, ČJ a OV a Světové dějiny lidstva, které jsou vytvořeny ve spolupráci metodiků GRV a učitelů z daných předmětů. 

* cena zahrnuje lektorné a materiály pro účastníky, úhrada cestovného je dle domluvy
** seminář lze uhradit ze šablon

Co seminář obsahuje

Ukotvení výuky globálních témat. Co je to globální rozvojové vzdělávání, kde má své místo v RVP, představení konceptu Cílů udržitelného rozvoje (SDGs) a příkladu konkrétních globálních témat, představení GRV aktivit do konkrétních předmětů.

Předměty a průřezová témata, na které seminář cílí

Seminář se věnuje představení globálních témat v různých předmětech například Český jazyk a literatura, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ,  Matematika a její aplikace. Jako průsečíky vzdělávacích cílů vybraných předmětů vnímáme především porozumění skutečnému světu a utváření reálného pohledu i při složitých jevech, dále také vytváření pozitivního systému hodnot a také schopnost orientovat se v konkrétních tématech s využitím relevantních zdrojů informací a metod.

 • Výchova demokratického občana (občan, občanská společnost a stát)
  • přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost
  • vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá)
  • prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv
 • Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)
  • vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování

Jaké materiály obdržíte?

 • Tištěné metodické publikace zaměřené na Cíle udržitelného rozvoje a další materiály z dílny ARPOKu
 • Informace a podněty od dalších pedagogů