Seminář: Hledáme souvislosti – úvod do GRV (4h)

Určeno pro

2. stupeň základních škol a střední školy

Délka semináře

4 hod. = 240 minut

Cena za seminář

1 500 Kč/hodina *

Kontaktní osoba

Johana Krajčírová
johana.krajcirova@arpok.cz
581 111 907

Popis semináře

Seminář Hledáme souvislosti je určen pro pedagogy 2. st. ZŠ, pedagogy SŠ a další vzdělavatele. Co vás během něj čeká?

 • Účastníci hledají souvislosti mezi různými globálními tématy (např. klimatická změna, migrace, gender, voda, světový obchod, …).
 • Účastníci si interaktivní formou vyzkouší metody kritického myšlení.
 • Účastníci rozumí vztahu mezi globálním vzděláváním a RVP a vnímají globální témata jako součást ŠVP.

Účastníci obdrží:

 • soubor aktivit, které mohou ihned použít ve výuce se svými žáky,
 • metodickou publikaci zaměřenou na výuku globálních témat,
 • osvědčení o účasti dle akreditace DVPP MŠMT.

Předměty a průřezová témata

Seminář se věnuje představení globálních témat v různých předmětech například Český jazyk a literatura, Výchova k občanství, Občanský a společenskovědní základ,  Matematika a její aplikace. Jako průsečíky vzdělávacích cílů vybraných předmětů vnímáme především porozumění skutečnému světu a utváření reálného pohledu i při složitých jevech, dále také vytváření pozitivního systému hodnot a také schopnost orientovat se v konkrétních tématech s využitím relevantních zdrojů informací a metod.

 • Výchova demokratického občana (občan, občanská společnost a stát)
  • přispívá k utváření hodnot, jako je spravedlnost, svoboda, solidarita, tolerance a odpovědnost
  • vede k aktivnímu postoji v obhajování a dodržování lidských práv a svobod
 • Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech (Evropa a svět nás zajímá)
  • prohlubuje základní vědomosti nezbytné pro pochopení struktury a funkcí mezinárodních a nevládních organizací, jejich vlivu na řešení globálních i lokálních problémů v oblasti humanitární, politické, sociální, ekonomické, kulturní a dodržování lidských práv
 • Environmentální výchova (lidské aktivity a problémy životního prostředí, vztah člověka k prostředí)
  • vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování

Co na seminář říkají účastníci?

„Propojenost mnoha metod a forem, neměla jsem šanci se nudit :-), protože byla neustále nějaká změna.“

„Myslím si, že pro člověka, který nemá žádné znalosti z této oblasti to může být velice užitečné a přínosné. Líbilo se mi vidět příklady již existujících lekcí. Nyní si dokážu ještě více představit, že vložit globální vzdělávání resp. cíle udržitelného rozvoje do výuky opravdu nemusí být složité.“

Fotogalerie

5
4