výzkumná zpráva: POSTOJE A POTŘEBY UČITELŮ VE VZTAHU KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJOVÉMU VZDĚLÁVÁNÍ

V rámci projektu Critical Review … jsme zkoumali postoje učitelů ve vztahu k začleňování rozvojových témat globálního rozvojového vzdělávání  (GRV) do kurikula 2. stupně základních škol a středních škol.

Výzkum ze skládal ze 2 částí:

  • kvalitativní (focus groups),
  • kvantitativní (dotazníkové šetření).  

    Z kvalitativní části vyplývá, že klíčovým aspektem globálního rozvojového vzdělávání je osobní přístup a zkušenost, a to jak na straně učitelů, tak i na straně žáků.  Pokud budou mít učitelů možnost si nějakým způsobem prožít témata globálního rozvojového vzdělávání,dá se předpokládat, že je budou častěji zařazovat do svých učebních plánů. A podaří-li se jim získanou zkušenost předat, resp. zprostředkovat i svým žákům, můžeme očekávat, že globální rozvojové vzdělávání přinese kýžené cíle.

    Kvantitativní část koresponduje s  výsledky z focus groups. Za hlavní cíle GRV považují pedagogové uvědomění si propojenosti současného světa, podporu solidarity a tolerance a rozvoj kritického myšlení. Zároveň vnímají sdílenou odpovědnost za realizaci GRV ve výuce a usilují o začleňování jeho témat v různých předmětech. 

    CELÁ ZPRÁVA

    Za zpracování děkujeme Centru občanského vzdělávání Masarykova univerzity.