Představujeme novou metodickou publikaci!

S odvahou na mezipředmětovou výuku! Učitelům a učitelkám základních škol pomůže nová publikace

Ve spolupráci s učiteli druhého stupně základních škol vznikla publikace „Globální témata napříč předměty“. Ta obsahuje sedmnáct výukových lekcí, které se věnují čtyřem globálním tématům (migraci, klimatické změně, propojenosti světa a genderu) napříč předměty.

„Za vznikem této publikace stála jednoduchá myšlenka – a sice, že svět kolem nás je propojený, a pokud jej chceme vnímat v souvislostech, je potřeba, aby byla globální témata do výuky zařazována a aby byla vyučována napříč předměty. Publikace má ambici pomoci učitelům/učitelkám různých výukových předmětů na 2. stupni spolupracovat a hledat synergie při výuce globálních témat, tím posílit dopady výuky u žáků a zároveň ulehčit práci vyučujícím,“ uvádí Petra Gajová, koordinátorka projektu Globální témata napříč předměty.

Lekce obsažené v publikaci jsou určené do přírodovědných i společenskovědních předmětů, byly vytvořeny učiteli a učitelkami z praxe a vyzkoušeny dle témat se stejnými skupinami žáků. „Tento metodický materiál usnadní zařazení globálních témat do výuky a umožní učitelům různých výukových předmětů zařadit stejné globální téma v rámci jednoho ročníku v podobnou dobu a tím vytvořit mezipředmětové propojení.“ doplňuje Petra Gajová.

Žáci 6. tříd zjišťují, jak klimatická změna ovlivňuje potravní řetězce zvířat nebo hodnotí rozdílné názory na téma klimatické změny. Naučí se také navrhovat různá opatření na zmírnění konkrétních dopadů klimatické změny na člověka a přírodu. Lekce do matematiky, zeměpisu, přírodopisu či českého jazyka pomáhají žákům orientovat se v jednom z nejaktuálnějších témat dneška a neztratit se v informacích, které se k nim dostávají.

Jak je migrace spojená s historií lidstva a proč je i dnes důležité jí porozumět je cílem lekcí pro žáky 7. tříd. V zeměpise uvádějí žáci příklady států, ze kterých lidé nejvíce odcházejí a do kterých nejčastěji směřují. Zamýšlejí se nad samotným pojmem migrace a jejími příčinami. V dějepise se soustředí na migraci ve středověku a na její pozitivní a negativní dopady. V přírodopisu a fyzice se žáci na základě výpočtů rychlosti seznamují s migrací ptáků a zamýšlejí se nad riziky a nástrahami, které mohou ptáky při jejich cestě potkat a zda je sami mohou odstranit či zmírnit.

Lekce pro žáky 8. tříd pomáhají uvědomit si své vlastní postoje k tématu rovnosti pohlaví a srovnat je s daty či hodnotami ostatních. Žáci se v lekcích do přírodopisu, chemie, fyziky či občanské výchovy zamýšlejí nad těmito otázkami: Co znamená rovnost mužů a žen? Jaké jsou výhody a nevýhody genderových rolí? Jak vnímají rovnost jiné kultury? Kolik žen je zastoupeno ve vědě?

Žáci 9. tříd prozkoumávají vliv propojenosti světa na život každého z nás. V zeměpise přemýšlejí, diskutují a formulují postoje a názory týkající se pojmů lokální a globální a dopadů globalizace. V přírodopise na příkladu nepůvodních druhů řeší klady a zápory propojenosti světa (globalizace).  V chemii interpretují výhody a nevýhody spojené s těžbou, zpracováním a recyklací kovů. V dějepise kriticky zkoumají mediální zprávu týkající se globálního tématu z hlediska 5 klíčových otázek důvěryhodnosti textu.

Publikace vznikla v rámci projektu „Globální témata napříč předměty“. Více o projektu: https://arpok.cz/projekty/globalni-temata-napric-predmety/. Publikace je ke stažení na https://eshop.arpok.cz/eshop/globalni-temata-napric-predmety/. 

      

 

 

 


Publikace vznikla v rámci projektů „Globální témata napříč předměty“ a „Učíme o globálních souvislostech“.

„Globální témata napříč předměty“

Cílem projektu bylo podpořit výuku globálních témat napříč kurikulem proto, aby žáci získali hlubší znalosti o vybraných globálních tématech a také se lépe orientovali v současném světě. Vytvořením lekcí globálního rozvojového vzdělávání a jejich zprostředkováním na seminářích pro pedagogické pracovníky jsme ukázali, že je možné globální témata učit mezipředmětově.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

 

„Učíme o globálních souvislostech“

Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí a kompetencí pedagogických pracovníků (včetně budoucích pedagogů) v začleňování témat globálního rozvojového vzdělávání (GRV), a tím jim pomoci lépe uchopit v praxi průřezová témata kurikula, do nichž jsou principy a témata GRV zahrnuty.

Projekt byl podpořen z prostředků České rozvojové agentury v rámci Zahraniční rozvojové spolupráce ČR a z finančních prostředků Olomouckého kraje.

 

Materiál nereprezentuje oficiální postoje donorů, za jeho obsah zodpovídá zhotovitel ARPOK, o. p. s.